messager
 
เทศบาลตำบลพอกน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พอกน้อย
จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2564
crop_original กิจกรรมและสนับสนุน หรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2564
crop_original กิจกรรมและสนับสนุน หรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2564
play_arrow สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2564
play_arrow การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2564
play_arrow มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2564
play_arrow การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2564
play_arrow มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2564
play_arrow การเผยแพร่กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตของของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2564
info แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2567
แบบประเมิน EIT 2567

info ประกาศต่างๆ
งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)

ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

camera_alt ภาพกิจกรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพอกน้อย สนับสนุนมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ให้ผู้ป่วยติดเตียงในเขตตำบลพอกน้อย
ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพอกใหญ่ สังกัดเทศบาลตำบลพอกน้อย มีกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กนักเรียนฝึกสมาธิ เพื่อน้อมนำจิตใจให้ประพฤติและปฎิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนา
ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมสะอาด สังกัดเทศบาลตำบลพอกน้อย ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียนมีกิจกรรมพิจารณาข้าว อาหาร ก่อนรับประทานอาหารเที่ยงทุกครั้ง เพื่อน้อมนำจิตใจรู้คุณค่าของอาหาร...
ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือนมีนาคม 2567
รับซื้อขยะรีไซเคิล เทศบาลตำบลพอกน้อย
กิจกรรมของศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมสะอาด สังกัดเทศบาลตำบลพอกน้อย ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เพื่อน้อมนำจิตใจให้ประพฤติและปฎิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนา
กิจกรรมของศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพอกใหญ๋สามัคคี สังกัดเทศบาลตำบลพอกน้อย ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เพื่อน้อมนำจิตใจให้ประพฤติและปฎิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนา
กิจกรรมของ ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพอกน้อย สังกัดเทศบาลตำบลพอกน้อย ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เพื่อน้อมนำจิตใจให้ประพฤติและปฎิบัติตนตามหลักคำสอนของศาสนา
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลพอกน้อยมอบผ้าอ้อม ให้ผู้ป่วยติดเตียง ในเขตเทศบาลตำบลพอกน้อย
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังภัยและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในบรรยากาศ(PM 2.5)
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
find_in_page ประชาสัมพันธ์การออกรับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำเดือน เมษายน 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
ประชาสัมพันธ์ กองทุนขยะรีไซเคิล ประจำเดือนมีนาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
ประชาสัมพันธ์ กองทุนขยะรีไซเคิล ประจำเดือนมีนาคม 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗) grade
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) grade
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น grade
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61

บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
(นายเสน่ห์ วจีสิงห์)
นายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย
โทร : 061-4235941
(นายเสน่ห์ วจีสิงห์)
นายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย
โทร : 061-4235941
(นายวนกร รัตนสีหา)
ปลัดเทศบาลตำบลพอกน้อย
โทร : 089-2793757
(นายวนกร รัตนสีหา)
ปลัดเทศบาลตำบลพอกน้อย
โทร : 089-2793757
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการ เทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2564
folder ประกาศเทศบาลตำบลพอกน้อย
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน

สถิติ sitemap
วันนี้ 32
เดือนนี้2,110
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)42,320
ทั้งหมด 280,000


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.บถ.
17/05/2567
17/05/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
การปรับปรุงข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)
กศ.
17/05/2567
17/05/2567
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเขียนเรียงความ ในหัวข้อวันลดขยะเหลือศูนย์ (Waste Fiction Competition)
[เอกสารแนบ]
กศ.
17/05/2567
17/05/2567
โครงการเปิดเทอมสร้างสุข ให้ความรักก่อนให้ความรู้
[เอกสารแนบ]
กพส.
17/05/2567
17/05/2567
การเปลี่ยนแปลงการเปิดรับคำขออาสาสมัครเยาวชนเกาหลี ประจำปี 2567 (KOICA Project Volunteer)


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× เทศบาลตำบลพอกน้อย