เทศบาลตำบลพอกน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พอกน้อย
จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
account_box กองการศึกษา
(นายประเสริฐศรี การุญ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 093-415-5110
(นายศราวุธ ไพคำนาม)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 098-585-7443
(นางสาวพุทธวดี กุนอก)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 087-235-5113
(นางสาวสาวิตรี ไชยชมภู)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 093-320-3129
(นางแสงเดือน มุงคุณ)
ครูชำนาญการ
โทร : 064-316-3814
(นางเย็นฤดี สอนสมนึก)
ครูชำนาญการ
โทร : 083-342-2424
(นางสาวเทวะรักษ์ วจีสิงห์)
ครูชำนาญการ
โทร : 084-954-7997
(นางพิรานันท์ นนตะเสน)
ครูชำนาญการ
โทร : 091-064-5538
(นางสาวสุวิตตา วจีสิงห์)
ครู
โทร : 080-0636259
(นางสาวมยุรา จันลาวงศ์)
ครูชำนาญการ
โทร : 098-1596389
(นางสุคนธ์ รัตนา)
ครูชำนาญการ
โทร : 080-354-1661
(นางไพเราะ ไชยเดือน)
ครูชำนาญการ
โทร : 093-349-7705
(นางรุจิรา อ่อนสา)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 091-0505532
(นางสาวจารุณี กลยนีย์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 065-4507266
(นางสาวพรสวรรค์ วะภักดิ์เพชร)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 083-342-1396
(นางสาวสุดาวดี ศรีหาราช)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 089-577-1507
(นางพัสดาพร วันสวัสดิ์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 093-5525202
(นางสาววิจิตรา คำโบราณ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 085-747-4469
(นางสาวสุภาวดี อุปรี)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 084-390-4023
(นายสวาสดิ์ กลยนีย์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน
โทร : 093-5484094