เทศบาลตำบลพอกน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พอกน้อย
จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลพอกน้อย เลขที่ 251 หมู่ 8 ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47220 ( พอกน้อยน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม นำเศรษฐกิจพอเพียง รองรับ AEC ประชาชนมีส่วนร่วม )

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
crop_original กิจกรรมและสนับสนุน หรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
crop_original กิจกรรมและสนับสนุน หรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
play_arrow สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
play_arrow การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
play_arrow มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
play_arrow การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
play_arrow มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
play_arrow การเผยแพร่กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตของของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
account_box กองการศึกษา
(นายประเสริฐศรี การุญ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 093-415-5110
(นายประเสริฐศรี การุญ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 093-415-5110
(นายศราวุธ ไพคำนาม)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 098-585-7443
(นายศราวุธ ไพคำนาม)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 098-585-7443
(นางสาวพุทธวดี กุนอก)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 087-235-5113
(นางสาวพุทธวดี กุนอก)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 087-235-5113
(นางสาวสาวิตรี ไชยชมภู)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 093-320-3129
(นางสาวสาวิตรี ไชยชมภู)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 093-320-3129
(นางแสงเดือน มุงคุณ)
ครูชำนาญการ
โทร : 064-316-3814
(นางแสงเดือน มุงคุณ)
ครูชำนาญการ
โทร : 064-316-3814
(นางเย็นฤดี สอนสมนึก)
ครูชำนาญการ
โทร : 083-342-2424
(นางเย็นฤดี สอนสมนึก)
ครูชำนาญการ
โทร : 083-342-2424
(นางสาวเทวะรักษ์ วจีสิงห์)
ครูชำนาญการ
โทร : 084-954-7997
(นางสาวเทวะรักษ์ วจีสิงห์)
ครูชำนาญการ
โทร : 084-954-7997
(นางพิรานันท์ นนตะเสน)
ครูชำนาญการ
โทร : 091-064-5538
(นางพิรานันท์ นนตะเสน)
ครูชำนาญการ
โทร : 091-064-5538
(นางสุวิตตา กลยนีย์)
ครู
โทร : 080-0636259
(นางสุวิตตา กลยนีย์)
ครู
โทร : 080-0636259
(นางสาวมยุรา จันลาวงศ์)
ครูชำนาญการ
โทร : 098-1596389
(นางสาวมยุรา จันลาวงศ์)
ครูชำนาญการ
โทร : 098-1596389
(นางสุคนธ์ รัตนา)
ครูชำนาญการ
โทร : 080-354-1661
(นางสุคนธ์ รัตนา)
ครูชำนาญการ
โทร : 080-354-1661
(นางไพเราะ ไชยเดือน)
ครูชำนาญการ
โทร : 093-349-7705
(นางไพเราะ ไชยเดือน)
ครูชำนาญการ
โทร : 093-349-7705
(นางรุจิรา อ่อนสา)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 091-0505532
(นางรุจิรา อ่อนสา)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 091-0505532
(นางสาวจารุณี กลยนีย์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 065-4507266
(นางสาวจารุณี กลยนีย์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 065-4507266
(นางพรสวรรค์ สอนสมนึก)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 083-342-1396
(นางพรสวรรค์ สอนสมนึก)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 083-342-1396
(นางสาวสุดาวดี ศรีหาราช)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 089-577-1507
(นางสาวสุดาวดี ศรีหาราช)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 089-577-1507
(นางพัสดาพร วันสวัสดิ์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 093-5525202
(นางพัสดาพร วันสวัสดิ์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 093-5525202
(นางสาววิจิตรา คำโบราณ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 085-747-4469
(นางสาววิจิตรา คำโบราณ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 085-747-4469
(นางสาวสุภาวดี อุปรี)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 084-390-4023
(นางสาวสุภาวดี อุปรี)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 084-390-4023
(นายสวาสดิ์ กลยนีย์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน
โทร : 093-5484094
(นายสวาสดิ์ กลยนีย์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน
โทร : 093-5484094
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายเสน่ห์ วจีสิงห์)
นายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย
โทร : 061-4235941
(นายเสน่ห์ วจีสิงห์)
นายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย
โทร : 061-4235941
(นายวนกร รัตนสีหา)
ปลัดเทศบาลตำบลพอกน้อย
โทร : 089-2793757
(นายวนกร รัตนสีหา)
ปลัดเทศบาลตำบลพอกน้อย
โทร : 089-2793757
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ เทศบาลตำบลพอกน้อย
folder ประกาศเทศบาลตำบลพอกน้อย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 211