เทศบาลตำบลพอกน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พอกน้อย
จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลพอกน้อย เลขที่ 251 หมู่ 8 ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47220 ( พอกน้อยน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม นำเศรษฐกิจพอเพียง รองรับ AEC ประชาชนมีส่วนร่วม )

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
crop_original กิจกรรมและสนับสนุน หรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
crop_original กิจกรรมและสนับสนุน หรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
play_arrow สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
play_arrow การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
play_arrow มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
play_arrow การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
play_arrow มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
play_arrow การเผยแพร่กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตของของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
camera_alt ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลพอกน้อย สนับสนุนรถรับ-ส่งกลุ่มเสี่ยงสูงไปตรวจคัดกรองโควิด-19 ณ โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จำนวน 20 ราย [21 มกราคม 2565]
ภารกิจพนักงานดับเพลิง บรรเทาความเดือดร้อนในการล้างท่อระบายน้ำให้กับชาวบ้านพอกใหญ่ หมู่ 7 [20 มกราคม 2565]
วันพุธแรกของการออกกำลังกายกับกิจกรรม "พิชิตพุง พิชิตโรค" [19 มกราคม 2565]
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเทศบาลตำบลพอกน้อย" และศูนย์พักคอย บ.พอกน้อยพัฒนา ม.8 ประจำเดือนมกราคม 2565 [18 มกราคม 2565]
คณะผู้บริหารได้มอบถุงยังชีพให้ผู้ถูกกักตัว มูลค่า700 บาท ปัจจัย 300 บาท ณ บ้านพอกน้อย ม.1 จำนวน 13 ราย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้ผู้กักตัว [14 มกราคม 2565]
ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมกันสวัสดีปีใหม่ 2565 ขอคำอวยพรจากท่านนายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย [4 มกราคม 2565]
นายกเเสน่ห์ วจีสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อยร่วมกับรักษาการนายอำเภอพรรณานิคมท่านดิเรก จันทร์มาลา พร้อมคณะบริหารข้าราชการเทศบาลพอกน้อยได้นำเครื่องใช้อุปโภค ... [23 ธันวาคม 2564]
นายกเเสน่ห์ วจีสิงห์ นายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย ท่านผอ.ประสบโชค บุญกอบ ผอ.กองช่าง และสิบเอกพรชัย โพธิเพชร ได้ออกสำรวจประเมินความเสียหายไฟฟ้าที่ไหม้บ้านนางกระบวย กลยนีย์ ม.7... [21 ธันวาคม 2564]
ท่านรองนายกนางรจนา จันทร์แก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย และงานไฟฟ้า กองช่าง พร้อมรถกระเช้าได้ออกสำรวจพื้นที่ ตัดต้นไม้ กิ่งไม้ที่พาดผ่านสายไฟฟ้าแรงสูงบริเวณที่สูง และซ่อมแซมสายไฟฟ้าให้ บ.คางฮุง ม.6 และ... [21 ธันวาคม 2564]
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านน้ำประปา โดยการทำความสะอาดแท่งน้ำประปาหมู่บ้าน บ.สูงเนิน ม.2 [21 ธันวาคม 2564]
1 - 10 (ทั้งหมด 116 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายเสน่ห์ วจีสิงห์)
นายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย
โทร : 061-4235941
(นายเสน่ห์ วจีสิงห์)
นายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย
โทร : 061-4235941
(นายวนกร รัตนสีหา)
ปลัดเทศบาลตำบลพอกน้อย
โทร : 089-2793757
(นายวนกร รัตนสีหา)
ปลัดเทศบาลตำบลพอกน้อย
โทร : 089-2793757
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ เทศบาลตำบลพอกน้อย
folder ประกาศเทศบาลตำบลพอกน้อย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 227