เทศบาลตำบลพอกน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พอกน้อย
จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลพอกน้อย เลขที่ 251 หมู่ 8 ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47220 ( พอกน้อยน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม นำเศรษฐกิจพอเพียง รองรับ AEC ประชาชนมีส่วนร่วม )

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
crop_original กิจกรรมและสนับสนุน หรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
crop_original กิจกรรมและสนับสนุน หรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
play_arrow สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
play_arrow การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
play_arrow มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
play_arrow การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
play_arrow มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
play_arrow การเผยแพร่กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตของของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
account_box สำนักปลัด
(นางสาวธิดารัตน์ ขันธวิชัย)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 080-128-7221,082-451
(นางสาวธิดารัตน์ ขันธวิชัย)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 080-128-7221,082-451
(นางสาวยุวดี อุเทนสุต)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 087-4204305
(นางสาวยุวดี อุเทนสุต)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 087-4204305
(นายชำนาญ ใครบุตร)
นักวิชาการเกตษรชำนาญการ
โทร : 091-360-9950
(นายชำนาญ ใครบุตร)
นักวิชาการเกตษรชำนาญการ
โทร : 091-360-9950
(นางสาวชฎาภรณ์ เพียยุระ)
ทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 087-4216444
(นางสาวชฎาภรณ์ เพียยุระ)
ทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 087-4216444
(นางวิไลวรรณ อินทรีย์)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 062-109-1899
(นางวิไลวรรณ อินทรีย์)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 062-109-1899
(นางคำพันธุ์ คูณมา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 081-9644284
(นางคำพันธุ์ คูณมา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 081-9644284
(นางสาวรัตนพรธรรม ฉะโน)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 056-417-6082
(นางสาวรัตนพรธรรม ฉะโน)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 056-417-6082
(สิบเอกพรชัย โพธิเพชร)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 065-083-7390
(สิบเอกพรชัย โพธิเพชร)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 065-083-7390
นางสาวจิระพา อุปรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 098-171-2028
นางสาวจิระพา อุปรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 098-171-2028
(นางอวยพร แพงดวงแก้ว)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โทร : 093-126-5274
(นางอวยพร แพงดวงแก้ว)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โทร : 093-126-5274
(นายอดิศักดิ์ อินทรีย์)
พนักงานขับรถ
โทร : 087-2142535
(นายอดิศักดิ์ อินทรีย์)
พนักงานขับรถ
โทร : 087-2142535
(นายเรืองเดช วงค์อาษา)
ภารโรง
โทร : 093-3904770
(นายเรืองเดช วงค์อาษา)
ภารโรง
โทร : 093-3904770
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายเสน่ห์ วจีสิงห์)
นายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย
โทร : 061-4235941
(นายเสน่ห์ วจีสิงห์)
นายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย
โทร : 061-4235941
(นายวนกร รัตนสีหา)
ปลัดเทศบาลตำบลพอกน้อย
โทร : 089-2793757
(นายวนกร รัตนสีหา)
ปลัดเทศบาลตำบลพอกน้อย
โทร : 089-2793757
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ เทศบาลตำบลพอกน้อย
folder ประกาศเทศบาลตำบลพอกน้อย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 201