messager
 
เทศบาลตำบลพอกน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พอกน้อย
จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
account_box สำนักปลัด
(นางสาวธิดารัตน์ ขันธวิชัย)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 080-128-7221,082-451
(นางสาวยุวดี อุเทนสุต)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 087-4204-305
(นายชำนาญ ใครบุตร)
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
โทร : 091-360-9950
(นางสาวชฎาภรณ์ เพียยุระ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 087-4216444
(นางวิไลวรรณ อินทรีย์)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 062-109-1899
(นางคำพันธุ์ คูณมา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 081-9644284
(นางสาวรัตนพรธรรม กิ่งอนันทวงค์)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 056-4176-082
(สิบเอกพรชัย โพธิเพชร)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 065-083-7390
(นางสาวจิระพา อุปรี)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : 098-171-2028
(นายกัลยา เหลาพรม)
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
โทร : 062-9671-855
(นางอวยพร แพงดวงแก้ว)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 093-126-5274
(นายอดิศักดิ์ อินทรีย์)
พนักงานขับรถ
โทร : 087-2142-535
(นายเรืองเดช วงค์อาษา)
ภารโรง
โทร : 093-3904-770

× เทศบาลตำบลพอกน้อย