messager
 
เทศบาลตำบลพอกน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พอกน้อย
จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
info_outline วิสัยทัศน์-พันธกิจ
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
วิสัยทัศน์ (Vision) “พอกน้อยน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม นำเศรษฐกิจพอเพียง รองรับ AEC ประชาชนมีส่วนร่วม” พันธกิจ (Mission) 1. จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ และไฟฟ้า 2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน 3. ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย 4. ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 6. ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7. ส่งเสริมและสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค เพื่อมุ่งสู่ตำบลสุขภาวะ 8. เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

× เทศบาลตำบลพอกน้อย