เทศบาลตำบลพอกน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พอกน้อย
จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลพอกน้อย เลขที่ 251 หมู่ 8 ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47220 ( พอกน้อยน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม นำเศรษฐกิจพอเพียง รองรับ AEC ประชาชนมีส่วนร่วม )

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
crop_original กิจกรรมและสนับสนุน หรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
crop_original กิจกรรมและสนับสนุน หรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
play_arrow สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
play_arrow การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
play_arrow มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
play_arrow การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
play_arrow มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
play_arrow การเผยแพร่กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตของของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
play_arrow การบริหารงานบุคคล
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลพอกน้อย เรื่อง การมอบหมายการปฏิบัติงานและการแบ่งสายงานในหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง สำนักปลัดเทศบาลตำบลพอกน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลพอกน้อย เรื่องการมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานและการแบ่งสายงานในหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานเทศบาล กองช่างเทศบาลตำบลพอกน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลพอกน้อย เรื่อง การแบ่งงาน การบริหารงาน และการกำหนดโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลพอกน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลพอกน้อย เรื่อง การกำหนดหน้าที่รับผิดชอบและมอบหมายงานภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลพอกน้อย เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลพอกน้อย เรื่องการมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานของกองคลังเทศบาลตำบลพอกน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61 |
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลพอกน้อย เรื่องการมอบหมายการปฏิบัติงานและการแบ่งสายงานในหน้าที่รับผิดชอบกองการศึกษาเทศบาลตำบลพอกน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67 |
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายเสน่ห์ วจีสิงห์)
นายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย
โทร : 061-4235941
(นายเสน่ห์ วจีสิงห์)
นายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย
โทร : 061-4235941
(นายวนกร รัตนสีหา)
ปลัดเทศบาลตำบลพอกน้อย
โทร : 089-2793757
(นายวนกร รัตนสีหา)
ปลัดเทศบาลตำบลพอกน้อย
โทร : 089-2793757
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ เทศบาลตำบลพอกน้อย
folder ประกาศเทศบาลตำบลพอกน้อย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 260