เทศบาลตำบลพอกน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พอกน้อย
จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลพอกน้อย เลขที่ 251 หมู่ 8 ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47220 ( พอกน้อยน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม นำเศรษฐกิจพอเพียง รองรับ AEC ประชาชนมีส่วนร่วม )

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
crop_original กิจกรรมและสนับสนุน หรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
crop_original กิจกรรมและสนับสนุน หรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
play_arrow สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
play_arrow การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
play_arrow มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
play_arrow การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
play_arrow มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
play_arrow การเผยแพร่กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตของของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
account_box สมาชิกสภา
(นายรณชิต แพงดวงแก้ว)
ประธานสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย
โทร : 089-5716645
(นายรณชิต แพงดวงแก้ว)
ประธานสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย
โทร : 089-5716645
นายชับรบ สอนสมนึก
รองประธานสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย
โทร : 086-2318101
นายชับรบ สอนสมนึก
รองประธานสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย
โทร : 086-2318101
นายสุรชัย ตู้ไม้ป่า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต1
โทร : 081-0572359
นายสุรชัย ตู้ไม้ป่า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต1

โทร : 081-0572359
นางวีรนุช แย้มกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต1
โทร : 086-7165848
นางวีรนุช แย้มกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต1

โทร : 086-7165848
นางนุจนาศ อันสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต1
โทร : 084-7988927
นางนุจนาศ อันสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต1

โทร : 084-7988927
นายทองปาน แพงดวงแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต1
โทร : 082-1011906
นายทองปาน แพงดวงแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต1

โทร : 082-1011906
นางสร้องทอง บุญศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต1
โทร : 083-3385214
นางสร้องทอง บุญศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต1

โทร : 083-3385214
นายดาบ สอนสมนึก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต2
โทร : 084-7980455
นายดาบ สอนสมนึก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต2

โทร : 084-7980455
นายชนินทร์ สุราราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต2
โทร : 080-9160659
นายชนินทร์ สุราราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต2

โทร : 080-9160659
นายบรรดา จำปาคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต2
โทร : 089-2758169
นายบรรดา จำปาคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต2

โทร : 089-2758169
นายบรรจง ศรีหาราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต2
โทร : 080-1848119
นายบรรจง ศรีหาราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต2

โทร : 080-1848119
นายสมชาย ยาดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต2
โทร : 061-5670346
นายสมชาย ยาดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต2

โทร : 061-5670346
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายเสน่ห์ วจีสิงห์)
นายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย
โทร : 061-4235941
(นายเสน่ห์ วจีสิงห์)
นายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย
โทร : 061-4235941
(นายวนกร รัตนสีหา)
ปลัดเทศบาลตำบลพอกน้อย
โทร : 089-2793757
(นายวนกร รัตนสีหา)
ปลัดเทศบาลตำบลพอกน้อย
โทร : 089-2793757
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ เทศบาลตำบลพอกน้อย
folder ประกาศเทศบาลตำบลพอกน้อย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 168