messager
 
เทศบาลตำบลพอกน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พอกน้อย
จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
account_box กองคลัง
(นางรัตติยา ตาวงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 042-707563
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร : 042707563
(นางวาสนา เหลาแตว)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
โทร : 081-739-5362
(นางสาวทิพธิวา จันทร์มาลา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 081-2932625
(นางสาวประภาพร รูปสูง)
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
โทร : 085-0885237
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร : 042-707563
(นางสาวสุพรรณิการ์ คำรินทร์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 091-3549351
(นางพิสมัย สุราราช)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
โทร : 089-2475833
(นางสาวพรพรรณ แก้วดี)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
โทร : 085-4477310
(นางสาวสุนิสา ชาตะรักษ์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
โทร : 064-8787049
(นายยุทธนา วจีสิงห์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
โทร : 042-707563
(นางสาวฤทัยรัตน์ อันสุข)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 042-707563
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

× เทศบาลตำบลพอกน้อย