เทศบาลตำบลพอกน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พอกน้อย
จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลพอกน้อย เลขที่ 251 หมู่ 8 ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47220 ( พอกน้อยน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม นำเศรษฐกิจพอเพียง รองรับ AEC ประชาชนมีส่วนร่วม )

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
crop_original กิจกรรมและสนับสนุน หรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
crop_original กิจกรรมและสนับสนุน หรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
play_arrow สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
play_arrow การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
play_arrow มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
play_arrow การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
play_arrow มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
play_arrow การเผยแพร่กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตของของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
account_box กองคลัง
(นางวิรดา แถมสมดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-975-1569
(นางวิรดา แถมสมดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-975-1569
(นางทัศนีย์ วุฒิกาญจน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร : 081-061-9425
(นางทัศนีย์ วุฒิกาญจน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร : 081-061-9425
(นางวาสนา เหลาแตว)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
โทร : 081-739-5362
(นางวาสนา เหลาแตว)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ

โทร : 081-739-5362
(นางสาวทิพธิวา จันทร์มาลา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 081-2932625
(นางสาวทิพธิวา จันทร์มาลา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

โทร : 081-2932625
(นางสาวประภาพร รูปสูง)
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
โทร : 085-0885237
(นางสาวประภาพร รูปสูง)
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

โทร : 085-0885237
(นางสาวนวลจันทร์ พลไชย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 095-6606665
(นางสาวนวลจันทร์ พลไชย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โทร : 095-6606665
นางสาวสุพรรณิการ์ คำรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โทร : 091-3549351
นางสาวสุพรรณิการ์ คำรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

โทร : 091-3549351
นางสาวสลักจิต ทองเกลี้ยง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
โทร : 093-5520553
นางสาวสลักจิต ทองเกลี้ยง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

โทร : 093-5520553
นางพิสมัย สุราราช
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
โทร : 089-2475833
นางพิสมัย สุราราช
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

โทร : 089-2475833
นางสาวสุนิสา ชาตะรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
โทร : 064-8787049
นางสาวสุนิสา ชาตะรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

โทร : 064-8787049
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายเสน่ห์ วจีสิงห์)
นายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย
โทร : 061-4235941
(นายเสน่ห์ วจีสิงห์)
นายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย
โทร : 061-4235941
(นายวนกร รัตนสีหา)
ปลัดเทศบาลตำบลพอกน้อย
โทร : 089-2793757
(นายวนกร รัตนสีหา)
ปลัดเทศบาลตำบลพอกน้อย
โทร : 089-2793757
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ เทศบาลตำบลพอกน้อย
folder ประกาศเทศบาลตำบลพอกน้อย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 184