messager
 
เทศบาลตำบลพอกน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พอกน้อย
จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายวนกร รัตนสีหา)
ปลัดเทศบาลตำบลพอกน้อย
โทร : 089-2793757
(นางวารุณี จันทร์วิภาค)
รองปลัดเทศบาลตำบลพอกน้อย
โทร : 089-5698-293
(นางสาวธิดารัตน์ ขันธวิชัย)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 080-128-7221
(นางรัตติยา ตาวงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 042-707563
(นายประเสริฐศรี การุญ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 093-4155-110
(นายประสพโชค บุญกอบ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 065-4901609
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 042707563

× เทศบาลตำบลพอกน้อย