เทศบาลตำบลพอกน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พอกน้อย
จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับสู่ เทศบาลตำบลพอกน้อย เลขที่ 251 หมู่ 8 ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47220 ( พอกน้อยน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม นำเศรษฐกิจพอเพียง รองรับ AEC ประชาชนมีส่วนร่วม )

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
crop_original กิจกรรมและสนับสนุน หรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
crop_original กิจกรรมและสนับสนุน หรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายนอกของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
play_arrow สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
play_arrow การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
play_arrow มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
play_arrow การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการดำเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
play_arrow มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริตของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
play_arrow การเผยแพร่กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตของของเทศบาลตำบลพอกน้อย ประจำปี พ.ศ. 2563
account_box คณะผู้บริหาร
(นายเสน่ห์ วจีสิงห์)
นายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย
โทร : 061-4235941
(นายเสน่ห์ วจีสิงห์)
นายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย
โทร : 061-4235941
(นางรจนา จันทร์แก้ว)
รองนายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย
โทร : 095-1408580
(นางรจนา จันทร์แก้ว)
รองนายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย
โทร : 095-1408580
นายไพรบ บุตรแสง
รองนายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย
โทร : 081-0558468
นายไพรบ บุตรแสง
รองนายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย
โทร : 081-0558468
นายพัลลภ ศรีสุทัศน์
เลขานุการนายกฯ
โทร : 083-3560230
นายพัลลภ ศรีสุทัศน์
เลขานุการนายกฯ
โทร : 083-3560230
นายสนามชัย ศรีสุทัศน์
ที่ปรึกษานายกฯ
โทร : 087-8638911
นายสนามชัย ศรีสุทัศน์
ที่ปรึกษานายกฯ
โทร : 087-8638911
account_box สมาชิกสภา
(นายรณชิต แพงดวงแก้ว)
ประธานสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย
โทร : 089-5716645
(นายรณชิต แพงดวงแก้ว)
ประธานสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย
โทร : 089-5716645
นายชับรบ สอนสมนึก
รองประธานสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย
โทร : 086-2318101
นายชับรบ สอนสมนึก
รองประธานสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย
โทร : 086-2318101
นายสุรชัย ตู้ไม้ป่า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต1
โทร : 081-0572359
นายสุรชัย ตู้ไม้ป่า
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต1

โทร : 081-0572359
นางวีรนุช แย้มกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต1
โทร : 086-7165848
นางวีรนุช แย้มกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต1

โทร : 086-7165848
นางนุจนาศ อันสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต1
โทร : 084-7988927
นางนุจนาศ อันสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต1

โทร : 084-7988927
นายทองปาน แพงดวงแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต1
โทร : 082-1011906
นายทองปาน แพงดวงแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต1

โทร : 082-1011906
นางสร้องทอง บุญศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต1
โทร : 083-3385214
นางสร้องทอง บุญศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต1

โทร : 083-3385214
นายดาบ สอนสมนึก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต2
โทร : 084-7980455
นายดาบ สอนสมนึก
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต2

โทร : 084-7980455
นายชนินทร์ สุราราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต2
โทร : 080-9160659
นายชนินทร์ สุราราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต2

โทร : 080-9160659
นายบรรดา จำปาคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต2
โทร : 089-2758169
นายบรรดา จำปาคำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต2

โทร : 089-2758169
นายบรรจง ศรีหาราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต2
โทร : 080-1848119
นายบรรจง ศรีหาราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต2

โทร : 080-1848119
นายสมชาย ยาดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต2
โทร : 061-5670346
นายสมชาย ยาดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต2

โทร : 061-5670346
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายวนกร รัตนสีหา)
ปลัดเทศบาลตำบลพอกน้อย
โทร : 089-2793757
(นายวนกร รัตนสีหา)
ปลัดเทศบาลตำบลพอกน้อย
โทร : 089-2793757
(นางวารุณี จันทร์วิภาค)
รองปลัดเทศบาลตำบลพอกน้อย
โทร : 089-5698-293
(นางวารุณี จันทร์วิภาค)
รองปลัดเทศบาลตำบลพอกน้อย
โทร : 089-5698-293
(นางสาวธิดารัตน์ ขันธวิชัย)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 080-128-7221
(นางสาวธิดารัตน์ ขันธวิชัย)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 080-128-7221
(นางวิรดา แถมสมดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-975-1569
(นางวิรดา แถมสมดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-975-1569
นายประสพโชค บุญกอบ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายประสพโชค บุญกอบ
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายประเสริฐศรี การุญ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 093-4155-110
(นายประเสริฐศรี การุญ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 093-4155-110
นายเอนกสรร วงค์สาย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 082-8737-956
นายเอนกสรร วงค์สาย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 082-8737-956
account_box สำนักปลัด
(นางสาวธิดารัตน์ ขันธวิชัย)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 080-128-7221,082-451
(นางสาวธิดารัตน์ ขันธวิชัย)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 080-128-7221,082-451
(นางสาวยุวดี อุเทนสุต)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 087-4204305
(นางสาวยุวดี อุเทนสุต)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 087-4204305
(นายชำนาญ ใครบุตร)
นักวิชาการเกตษรชำนาญการ
โทร : 091-360-9950
(นายชำนาญ ใครบุตร)
นักวิชาการเกตษรชำนาญการ
โทร : 091-360-9950
(นางสาวชฎาภรณ์ เพียยุระ)
ทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 087-4216444
(นางสาวชฎาภรณ์ เพียยุระ)
ทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 087-4216444
(นางวิไลวรรณ อินทรีย์)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 062-109-1899
(นางวิไลวรรณ อินทรีย์)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 062-109-1899
(นางคำพันธุ์ คูณมา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 081-9644284
(นางคำพันธุ์ คูณมา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 081-9644284
(นางสาวรัตนพรธรรม ฉะโน)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 056-417-6082
(นางสาวรัตนพรธรรม ฉะโน)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 056-417-6082
(สิบเอกพรชัย โพธิเพชร)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 065-083-7390
(สิบเอกพรชัย โพธิเพชร)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 065-083-7390
นางสาวจิระพา อุปรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 098-171-2028
นางสาวจิระพา อุปรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 098-171-2028
(นางอวยพร แพงดวงแก้ว)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โทร : 093-126-5274
(นางอวยพร แพงดวงแก้ว)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โทร : 093-126-5274
(นายอดิศักดิ์ อินทรีย์)
พนักงานขับรถ
โทร : 087-2142535
(นายอดิศักดิ์ อินทรีย์)
พนักงานขับรถ
โทร : 087-2142535
(นายเรืองเดช วงค์อาษา)
ภารโรง
โทร : 093-3904770
(นายเรืองเดช วงค์อาษา)
ภารโรง
โทร : 093-3904770
account_box กองคลัง
(นางวิรดา แถมสมดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-975-1569
(นางวิรดา แถมสมดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-975-1569
(นางทัศนีย์ วุฒิกาญจน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร : 081-061-9425
(นางทัศนีย์ วุฒิกาญจน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร : 081-061-9425
(นางวาสนา เหลาแตว)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
โทร : 081-739-5362
(นางวาสนา เหลาแตว)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ

โทร : 081-739-5362
(นางสาวทิพธิวา จันทร์มาลา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 081-2932625
(นางสาวทิพธิวา จันทร์มาลา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

โทร : 081-2932625
(นางสาวประภาพร รูปสูง)
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
โทร : 085-0885237
(นางสาวประภาพร รูปสูง)
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ

โทร : 085-0885237
(นางสาวนวลจันทร์ พลไชย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 095-6606665
(นางสาวนวลจันทร์ พลไชย)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โทร : 095-6606665
นางสาวสุพรรณิการ์ คำรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โทร : 091-3549351
นางสาวสุพรรณิการ์ คำรินทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

โทร : 091-3549351
นางสาวสลักจิต ทองเกลี้ยง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
โทร : 093-5520553
นางสาวสลักจิต ทองเกลี้ยง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

โทร : 093-5520553
นางพิสมัย สุราราช
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
โทร : 089-2475833
นางพิสมัย สุราราช
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

โทร : 089-2475833
นางสาวสุนิสา ชาตะรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
โทร : 064-8787049
นางสาวสุนิสา ชาตะรักษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

โทร : 064-8787049
account_box กองช่าง
นายประสพโชค บุญกอบ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 065-4901609
นายประสพโชค บุญกอบ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 065-4901609
(นายสหชาติ แก่นท้าว)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 087-8644465
(นายสหชาติ แก่นท้าว)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 087-8644465
(นางสาวสุวิรภรณ์ คามวุฒิ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 042-707653
(นางสาวสุวิรภรณ์ คามวุฒิ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 042-707653
account_box กองการศึกษา
(นายประเสริฐศรี การุญ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 093-415-5110
(นายประเสริฐศรี การุญ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 093-415-5110
(นายศราวุธ ไพคำนาม)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 098-585-7443
(นายศราวุธ ไพคำนาม)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 098-585-7443
(นางสาวพุทธวดี กุนอก)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 087-235-5113
(นางสาวพุทธวดี กุนอก)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 087-235-5113
(นางสาวสาวิตรี ไชยชมภู)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 093-320-3129
(นางสาวสาวิตรี ไชยชมภู)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 093-320-3129
(นางแสงเดือน มุงคุณ)
ครูชำนาญการ
โทร : 064-316-3814
(นางแสงเดือน มุงคุณ)
ครูชำนาญการ
โทร : 064-316-3814
(นางเย็นฤดี สอนสมนึก)
ครูชำนาญการ
โทร : 083-342-2424
(นางเย็นฤดี สอนสมนึก)
ครูชำนาญการ
โทร : 083-342-2424
(นางสาวเทวะรักษ์ วจีสิงห์)
ครูชำนาญการ
โทร : 084-954-7997
(นางสาวเทวะรักษ์ วจีสิงห์)
ครูชำนาญการ
โทร : 084-954-7997
(นางพิรานันท์ นนตะเสน)
ครูชำนาญการ
โทร : 091-064-5538
(นางพิรานันท์ นนตะเสน)
ครูชำนาญการ
โทร : 091-064-5538
(นางสุวิตตา กลยนีย์)
ครู
โทร : 080-0636259
(นางสุวิตตา กลยนีย์)
ครู
โทร : 080-0636259
(นางสาวมยุรา จันลาวงศ์)
ครูชำนาญการ
โทร : 098-1596389
(นางสาวมยุรา จันลาวงศ์)
ครูชำนาญการ
โทร : 098-1596389
(นางสุคนธ์ รัตนา)
ครูชำนาญการ
โทร : 080-354-1661
(นางสุคนธ์ รัตนา)
ครูชำนาญการ
โทร : 080-354-1661
(นางไพเราะ ไชยเดือน)
ครูชำนาญการ
โทร : 093-349-7705
(นางไพเราะ ไชยเดือน)
ครูชำนาญการ
โทร : 093-349-7705
(นางรุจิรา อ่อนสา)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 091-0505532
(นางรุจิรา อ่อนสา)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 091-0505532
(นางสาวจารุณี กลยนีย์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 065-4507266
(นางสาวจารุณี กลยนีย์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 065-4507266
(นางพรสวรรค์ สอนสมนึก)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 083-342-1396
(นางพรสวรรค์ สอนสมนึก)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 083-342-1396
(นางสาวสุดาวดี ศรีหาราช)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 089-577-1507
(นางสาวสุดาวดี ศรีหาราช)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 089-577-1507
(นางพัสดาพร วันสวัสดิ์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 093-5525202
(นางพัสดาพร วันสวัสดิ์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 093-5525202
(นางสาววิจิตรา คำโบราณ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 085-747-4469
(นางสาววิจิตรา คำโบราณ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 085-747-4469
(นางสาวสุภาวดี อุปรี)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 084-390-4023
(นางสาวสุภาวดี อุปรี)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 084-390-4023
(นายสวาสดิ์ กลยนีย์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน
โทร : 093-5484094
(นายสวาสดิ์ กลยนีย์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน
โทร : 093-5484094
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นายเอนกสรร วงค์สาย)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 082-873-7956
(นายเอนกสรร วงค์สาย)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 082-873-7956
(นางเยาวลักษณ์ สอนพรหม)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 081-380-7004
(นางเยาวลักษณ์ สอนพรหม)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 081-380-7004
(นางสาวกนกรัตน์ คุณบุราณ )
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
โทร : 082-1055720
(นางสาวกนกรัตน์ คุณบุราณ )
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
โทร : 082-1055720
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
(นางกนิษฐา ผดุงกิจ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
โทร : 098-5969059
(นางกนิษฐา ผดุงกิจ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
โทร : 098-5969059
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
(นายเสน่ห์ วจีสิงห์)
นายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย
โทร : 061-4235941
(นายเสน่ห์ วจีสิงห์)
นายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย
โทร : 061-4235941
(นายวนกร รัตนสีหา)
ปลัดเทศบาลตำบลพอกน้อย
โทร : 089-2793757
(นายวนกร รัตนสีหา)
ปลัดเทศบาลตำบลพอกน้อย
โทร : 089-2793757
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
play_arrow มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
play_arrow มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
play_arrow มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
play_arrow มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
play_arrow มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
play_arrow มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
play_arrow มาตรการป้องกันการรับสินบน
play_arrow มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ เทศบาลตำบลพอกน้อย
folder ประกาศเทศบาลตำบลพอกน้อย
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 202