messager
 
เทศบาลตำบลพอกน้อย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
พอกน้อย
จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
account_box คณะผู้บริหาร
(นายเสน่ห์ วจีสิงห์)
นายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย
โทร : 061-4235941
(นายไพรบ บุตรแสง)
รองนายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย
โทร : 081-0558468
(นางรจนา จันทร์แก้ว)
รองนายกเทศมนตรีตำบลพอกน้อย
โทร : 095-1408580
(นายพัลลภ ศรีสุทัศน์)
เลขานุการนายกฯ
โทร : 083-3560230
(นายสนามชัย ศรีสุทัศน์)
ที่ปรึกษานายกฯ
โทร : 087-8638911
account_box สมาชิกสภา
(นายรณชิต แพงดวงแก้ว)
ประธานสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย
โทร : 089-5716645
(นายบรรดา จำปาคำ)
รองประธานสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย
โทร : 089-2758169
(นายสุรชัย ตู้ไม้ป่า)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต1
โทร : 081-0572359
(นางวีรานุช แย้มกระโทก)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต1
โทร : 086-7165848
(นางนุจนาศ อันสุข)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต1
โทร : 084-7988927
(นายทองปาน แพงดวงแก้ว)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต1
โทร : 082-1011906
(นางสร้อยทอง บุญศรี)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต1
โทร : 083-3385214
(นายดาบ สอนสมนึก)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต2
โทร : 084-7980455
(นายชนินทร์ สุราราช)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต2
โทร : 080-9160659
(นายชัยรบ สอนสมนึก)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต2
โทร : 086-2318101
(นายบรรจง ศรีหาราช)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต2
โทร : 080-1848119
(นายสมชาย ยาดี)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพอกน้อย เขต2
โทร : 061-5670346
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(นายวนกร รัตนสีหา)
ปลัดเทศบาลตำบลพอกน้อย
โทร : 089-2793757
(นางวารุณี จันทร์วิภาค)
รองปลัดเทศบาลตำบลพอกน้อย
โทร : 089-5698-293
(นางสาวธิดารัตน์ ขันธวิชัย)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 080-128-7221
(นางรัตติยา ตาวงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 042-707563
(นายประเสริฐศรี การุญ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 093-4155-110
(นายประสพโชค บุญกอบ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 065-4901609
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 042707563
account_box สำนักปลัด
(นางสาวธิดารัตน์ ขันธวิชัย)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 080-128-7221,082-451
(นางสาวยุวดี อุเทนสุต)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 087-4204-305
(นายชำนาญ ใครบุตร)
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
โทร : 091-360-9950
(นางสาวชฎาภรณ์ เพียยุระ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 087-4216444
(นางวิไลวรรณ อินทรีย์)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 062-109-1899
(นางคำพันธุ์ คูณมา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 081-9644284
(นางสาวรัตนพรธรรม กิ่งอนันทวงค์)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 056-4176-082
(สิบเอกพรชัย โพธิเพชร)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 065-083-7390
(นางสาวจิระพา อุปรี)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
โทร : 098-171-2028
(นายกัลยา เหลาพรม)
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
โทร : 062-9671-855
(นางอวยพร แพงดวงแก้ว)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 093-126-5274
(นายอดิศักดิ์ อินทรีย์)
พนักงานขับรถ
โทร : 087-2142-535
(นายเรืองเดช วงค์อาษา)
ภารโรง
โทร : 093-3904-770
account_box กองคลัง
(นางรัตติยา ตาวงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 042-707563
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร : 042707563
(นางวาสนา เหลาแตว)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
โทร : 081-739-5362
(นางสาวทิพธิวา จันทร์มาลา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
โทร : 081-2932625
(นางสาวประภาพร รูปสูง)
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
โทร : 085-0885237
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร : 042-707563
(นางสาวสุพรรณิการ์ คำรินทร์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 091-3549351
(นางพิสมัย สุราราช)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
โทร : 089-2475833
(นางสาวพรพรรณ แก้วดี)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
โทร : 085-4477310
(นางสาวสุนิสา ชาตะรักษ์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
โทร : 064-8787049
(นายยุทธนา วจีสิงห์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
โทร : 042-707563
(นางสาวฤทัยรัตน์ อันสุข)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 042-707563
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
account_box กองช่าง
(นายประสพโชค บุญกอบ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 065-4901609
(นายภาณุพันธ์ ฟองอ่อน)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
โทร : 082-1105545
(นายสหชาติ แก่นท้าว)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : 087-8644465
(นางสาวสุวิรภรณ์ คามวุฒิ)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 042-707653
(นายศักดิ์สกล วันสวัสดิ์)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร : 088-3099592
(นายชาญชัย บริแสง)
พนักงานขับรถกระเช้า
โทร : 042-707563
(นายจอมขวัญ ทิพวงษา)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โทร : 042-707563
account_box กองการศึกษา
(นายประเสริฐศรี การุญ)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 093-415-5110
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
(นายศราวุธ ไพคำนาม)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 098-585-7443
(นางพุทธวดี บุญรักษา)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
โทร : 087-235-5113
(นางสาวสาวิตรี ไชยชมภู)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 093-320-3129
(นางแสงเดือน มุงคุณ)
ครูชำนาญการ
โทร : 064-316-3814
(นางไพเราะ ไชยเดือน)
ครูชำนาญการ
โทร : 093-349-7705
(นางสาวเทวะรักษ์ วจีสิงห์)
ครูชำนาญการ
โทร : 084-954-7997
(นางสุคนธ์ รัตนา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร : 080-354-1661
(นางสาวสุวิตตา วจีสิงห์)
ครูชำนาญการ
โทร : 080-0636259
(นางสาวมยุรา จันลาวงศ์)
ครูชำนาญการ
โทร : 098-1596389
(นางเย็นฤดี สอนสมนึก)
ครูชำนาญการ
โทร : 083-342-2424
(นางธนพร โพธิ์กิ่ง)
ครูชำนาญการ
โทร : 0942952091
(นางรุจิรา อ่อนสา)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 091-0505532
(นางสาวจารุณี กลยนีย์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 065-4507266
(นางสาวพรสวรรค์ วะภักดิ์เพชร)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 083-342-1396
(นางสาวสุดาวดี ศรีหาราช)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 089-577-1507
(นางพัสดาพร วันสวัสดิ์)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 093-5525202
(นางสาววิจิตรา คำโบราณ)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 085-747-4469
(นางสาวสุภาวดี อุปรี)
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 084-390-4023
(นายสวาสดิ์ กลยนีย์)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน
โทร : 093-5484094
(นางสาวน้ำฝน ทิพกุล)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โทร : 0616327502
account_box กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 042-707563
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นางเยาวลักษณ์ สอนพรหม)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
โทร : 081-380-7004
นางสาวอศิวมล บุษราคัม
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
(นางสาวชัญญานุช ลวดทอง)
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
โทร : 0885508669
(นางสาวพัชรินทร์ จองลีพัน)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร : 098-2097465
(นายพิรุณ พาวงศ์)
จ้างเหมาบริการ คนงานทั่วไป
โทร : 093-5682999
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
(นางกนิษฐา ผดุงกิจ)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
โทร : 098-5969059

× เทศบาลตำบลพอกน้อย