ชื่อเรื่อง : จ้างขุดร่องน้ำพร้อมวางท่อ พีวีซี ขนาด 8 นิ้ว เข้าสระกักเก็บน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 5 (จำนวน 1 แห่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง