ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสมสะอาด ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง