ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพอกน้อยพัฒนา ม.๘ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง