ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง