ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพอกใหญ่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง