ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นมถุง) พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดรสจืด ขนาด ๒๐๐ มิลลิลิตร สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลพอกน้อย (ระหว่างวันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 รวม 20 วันทำการ) จำนวน 3,260 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง