ชื่อเรื่อง : จ้างวางท่อระบายน้ำพร้อมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสูงเนิน หมู่ที่ ๒ (จำนวน ๒ สายทาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง