ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหนองบัว หมู่ที่ 3 บ้านดอนต้นม่วง ตำบลพอกน้อย กว้าง 99.00 เมตร ยาว 117.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 34,897.00 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)