ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นมถุง) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด สำหรับเด็กเล็กและเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในเขตพื้นที่เตำบลพอกน้อย (ระหว่างวันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รวม ๒๐ วันทำการ) จำนวน ๑๘,๘๔๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง