ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม (นมถุง) พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด สำหรับเด็กเล็กและเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในเขตพื้นที่ตำบลพอกน้อย (ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ รวม ๒๒ วันทำการ) จำนวน ๒๐,๗๙๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง