ชื่อเรื่อง : ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง