ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น รายการน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 20 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง