ชื่อเรื่อง : ซื้อปุ๋ยคอก ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณตลาดเทศบาลตำบลพอกน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง