ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์ทะเบียน บต ๗๒๙๒ สกลนคร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง