ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างสำหรับโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงและบ่อพัก คสล. บ้านพอกใหญ่ หมู่ที่ 7 จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง