ชื่อเรื่อง : ซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยผู้ประสบภัยอัคคีภัย จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง