ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการโคมไฟถนน จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง