ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่าง บริเวณรอบงานจัดนิทรรศการเฮือนภูไทย ตามโครงการอนุรักษ์สิบสารประเพณีวัฒนธรรมเผ่าภูไท ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง